Adwokat

Artur Szulc

Odwaga / Rzetelność / Zaangażowanie / Doświadczenie

Prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS Artur Szulc

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

+48 606 473 188

poniedziałek 9:00 - 20:00
wtorek - piątek 9:00 - 18:00
sobota 9:00 - 14:00

Rozwód, czyli co warto wiedzieć.

Kto może wystąpić z żądaniem rozwiązania małżeństwa przez rozwód?

            Z żądaniem rozwiązania małżeństwa przez rozwód może wystąpić każdy z małżonków.

Warunki do rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

            Warunkiem rozwiązania przez sąd małżeństwa przez rozwód jest potwierdzenie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, który stanowi podstawową przesłankę do uzyskania rozwodu. Przed orzeczeniem rozwodu sąd bada zatem czy nastąpiło zerwanie wszelkich więzi między małżonkami, tj. uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. To czy rozpad jest trwały, każdorazowo ocenia sąd, przy czym w orzecznictwie oraz literaturze przyjmuje się, iż powinien być to okres przynajmniej kilku miesięcy.

Przesłanki negatywne rozwiązania małżeństwa przez rozwód.


            Przesłanką negatywną wydania orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód jest sytuacja, w której na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci oraz sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego z innych względów.

            Orzeczenie rozwodu jest także niedopuszczalne, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Należy jednak mieć na względzie, że jeżeli drugi z małżonków wyrazi zgodę na rozwód, to jego orzeczenie będzie możliwe, jak również wtedy, gdy odmowa wyrażenia zgody z okolicznościach konkretnej sprawy byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód z orzeczeniem o winie czy też bez orzeczenia o winie?

            Określenia w pozwie rodowodym wymaga czy chcemy, aby sąd orzekł z czyjej winy nastąpił rozpad małżeństwa. Jeżeli bowiem żaden z małżonków nie żąda orzeczenia o winie, sąd nie będzie tego rozstrzygał, co w praktyce oznacza brak konieczności przeprowadzenia często żmudnego postępowania dowodowego i krótszy proces.

            Mieć na względzie należy jednak, iż orzeczenie o winie ma swoje konsekwencje w sferze potencjalnych możliwości żądania alimentów od małżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może orzec, że małżonek wyłącznie winny zobowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Właściwość sądu. Opłata od pozwu.

            Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku tej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

            Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł, które należy uiścić w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu.

O czym jeszcze sąd może rozstrzygnąć w wyroku rozwodowym?

            W wyroku rozwodowym, sąd orzeka również o władzy rodzicielskiej, alimentach, a także kontaktach, jeżeli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci. Na zgodny wniosek stron, sąd może zaniechać orzekania o kontaktach z dziećmi.

Sąd może orzec także o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

Dodatkowo, w wyroku rozwodowym może znaleźć się także rozstrzygnięcie dotyczące podziału majątku wspólnego, jeżeli żądanie takie zgłosi jedna ze stron postępowania, przy czym sąd będzie orzekał w tym zakresie tylko wtedy, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Zmiana nazwiska po rozwodzie.

            Wydanie wyroku rozwiązującego małżeństwo przez rozwód umożliwia dokonanie zmiany nazwiska poprzez złożenie oświadczenia przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku.