Adwokat

Artur Szulc

Odwaga / Rzetelność / Zaangażowanie / Doświadczenie

Prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS Artur Szulc

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

+48 606 473 188

poniedziałek 9:00 - 20:00
wtorek - piątek 9:00 - 18:00
sobota 9:00 - 14:00

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – kiedy rodzic może stracić dziecko?

Zapewne żaden z rodziców nie wyobraża sobie sytuacji, w której mógłby stracić swoje ukochane dziecko. Jednakże, w świetle prawa występuje instytucja ograniczenia praw rodzicielskich, a nawet pozbawienia władzy rodzicielskiej. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku wystąpienia określonych okoliczności, które mogłyby jednoznacznie świadczyć o nadużywaniu władzy rodzicielskiej przez rodziców. Warto zaznaczyć, iż ograniczyć władzę rodzicielską, czy też pozbawić tejże władzy może dokonać tylko i wyłącznie sąd na podstawie przepisów, o jakich mowa w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Rzeczone ograniczenie praw rodzicielskich, ich zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie interesów małoletniego w taki sposób, aby nie stała mu się krzywda, gdyż głównym celem jest w tym przypadku ochrona dobra dziecka.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest dopuszczalne w stosunku do każdego z rodziców – zarówno wobec matki, jak również ojca dziecka. W społeczeństwie ugruntowało się przekonanie o tym, że łatwiej jest pozbawić władzy rodzicielskiej ojca dziecka, jednakże jest to błędne myślenie ponieważ nie ma żadnej podstawy prawnej świadczącej o takim rozróżnieniu. Decyzję dotyczącą ograniczenia władzy rodzicielskiej może podjąć tylko i wyłącznie właściwy sąd.

Sądem właściwym do orzekania w sprawach o wykonywanie władzy rodzicielskiej, w tym o ograniczenie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej lub pozbawienie praw rodzicielskich jest co do zasady sąd opiekuńczy. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W przypadku, gdyby takiego miejsca nie można było ustalić – właściwy będzie sąd miejsca pobytu dziecka.

Wyjątkiem w tej sytuacji może być orzekanie o władzy rodzicielskiej w postępowaniu rozwodowym. W takim wypadku odpowiednim sądem jest ten, przed którym toczy się postępowanie w sprawie o rozwód, a więc sąd okręgowy.

Postępowanie w zakresie wszelkiego rodzaju ograniczenia praw rodzicielskich może zostać wszczęte na skutek:

  1. złożenia wniosku przez jednego z rodziców,
  2. wystąpienia z wnioskiem przez osobę trzecią lub jednostkę, które mogą posiadać odpowiednią wiedzę na temat okoliczności uzasadniających przypuszczenie, iż dobro dziecka jest zagrożone a władza rodzicielska nie jest należycie sprawowana przez rodziców, np. żłobki, przedszkola czy szkoły, policja, prokurator, opieka społeczna, organy samorządu oraz administracji rządowej oraz organizacje i placówki sprawujące opiekę nad dzieckiem,
  3. wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, jeśli poweźmie on wiedzę o tym, iż istnieją podstawy do ingerencji w władze rodzicielską.

Paulina Szulc

Adwokat Artur Szulc

Adwokat Sprawy Rodzinne Częstochowa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Częstochowy, kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie). Świadczę kompleksowe usługi prawne w sprawach rodzinnych, na każdym etapie postępowania: sprawy o alimenty (podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego), sprawy o ustalenie kontaktów, o zmianę kontaktów lub o zakazanie kontaktów, sprawy o ograniczenie oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej, sprawy o przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia, sprawy o rozwiązanie małżeństwa (rozwód), separację, zniesienie separacji, sprawy o unieważnienie małżeństwa, sprawy o ustalenie nieistnienia małżeństwa, sprawy o ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, sprawy o zaprzeczenie ojcostwa i zaprzeczenie macierzyństwa.

Adwokat Artur Szulc